பேச்சுப்போட்டி 2021
மாவீரர் நினைவாக நடாத்தப்படும் பேச்சுப்போட்டிகளுக்குரிய பேச்சுக்களை நீங்கள் இங்கே தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

3 வயது மழலை 1

4 வயது மழலை 2

5 வயது பாலர் நிலை 

வகுப்பு 1

வகுப்பு 2

வகுப்பு 3

வகுப்பு 4

வகுப்பு 5

வகுப்பு 6

வகுப்பு 7

 

பேச்சுப்போட்டி/ஓவியப்போட்டி 2021 விதிமுறைகள்
மாவீரர் நினைவாக நடாத்தப்படும் பேச்சுப்போட்டி மற்றும் ஓவியப்போட்டிகளுக்குரிய விதிமுறைகளை நீங்கள் இங்கே பார்வையிடலாம் .
பேச்சுப்போட்டி/ஓவியப்போட்டி 2021 விதிமுறைகள்