“ உலகத்தாய்மொழி தினத்தை முன்னிட்டு அன்னை பூபதி கலைக்கூட பேர்கன் வளாகத்தால் வழங்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி”