எதிர் வரும் சனிக்கிழமை , 09/12, தமிழ் அரையாண்டுப் பரீட்சை 1 -10 ஆம் வகுப்பு வரை நடைபெறும். அறிவியல் மற்றும் ஆங்கில வகுப்புக்கள் நடைபெறமாட்டாது . நடன வகுப்புக்கள் நடைபெறும்.