16/12 பாடசாலையின் இறுதி நாளாகவும், 
17/12 பாடசாலையின் நத்தார் ஒன்றுகூடல் நாளாகவும்
அமையும் என்பதை அறியத்தருகின்றோம். ஒன்றுகூடல்
15:00 மணிக்கு ஆரம்பமாகும். ( 16/12 அறிவியல், ஆங்கில மற்றும் நடன வகுப்புக்கள் நடைபெற மாட்டாது .

எல்லோருக்கும் இனிய நத்தார் விடுமுறை.