சனிக்கிழமை, 20/01-18 தமிழ் வகுப்புக்களைத்  தொடர்ந்து
11:00 - 13:00 வரை பொங்கல் நிகழ்வுகள் நடைபெறும்.
அன்று  அறிவியல் மற்றும் ஆங்கில வகுப்புக்கள் நடைபெற மாட்டாது.