வெள்ளிக்கிழமை , 4/5-18,  மணி 17:00 தொடக்கம்  6-10 ஆம் வகுப்புகளுக்கான தேர்வுகளும், சனிக்கிழமை 5/5-18 தமிழ் பாட நேரத்தின் போது 1-5 ஆம் வகுப்புகளுக்கான தேர்வுகளும் நடைபெறும்.