13.10.2018 அன்று இலையுதிர் கால விடுமுறை என்பதால் பாடசாலை நடைபெற மாட்டாது.