மாவீரர் நினைவாக நடைபெற இருக்கும் ஓவியப்போட்டி, உறுப்பெழுத்துப்போட்டி, பேச்சுப்போட்டி, மற்றும் முன்னிலைப்படுத்தல் ஆகியவற்றின் நேர அட்டவணை