10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் சிற்றுண்டி விற்பனை இடைவேளையின் போது நடைபெறும்.
எல்லோரும் உங்கள் பங்களிப்பைச்  செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்