08.12.2018 அன்று அரையாண்டுப் பரீட்சை நடைபெறும். அன்றைய தினம் அறிவியற்கல்வி, மற்றும் ஆங்கிலம் நடைபெற மாட்டாது .