பாடசாலையின் இறுதி நாள். அன்று மாவீரர் நினைவாக நடைபெற்ற போட்டிகளுக்கான பரிசளிப்பும் நடைபெறும்.