15:00 மணிக்கு எல்லோருக்குமான நத்தார் ஒன்றுகூடல் நடைபெறும்