9 ஆம் 10 ஆம் வகுப்புக்கு மாணவர்களைத் தவிர்ந்த மற்றைய அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பாடசாலை விடுமுறை .