அனைத்துலகத் தமிழ் தேர்வு நடைபெறும் இடம் : Skranevatnet skole , Sandsli vegen 98, 5254 Sandsli .
வழமை போல் மணி 09:30 க்கு தேர்வுகள் அனைத்தும் ஆரம்பமாகும்.