பாடசாலையின் கோடைகால விடுமுறை. மீண்டும் புதிய பாடசாலையாண்டு 24/8-19 ஆரம்பமாகும்.