புதிய பாடசாலையாண்டு 24/8 அன்று 09:30 மணிக்கு ஆரம்பமாகும்.

பாடசாலையின் முதலாம் நாளான இன்று, 12:00 மணியுடன் பாடசாலை நிறைவுபெறும்.