மணி 09:15 - 09:45: தியாகதீபம் திலீபனின் நினைவு வணக்கம். 
மணி 11:00 - 12 :00 : VG பெற்றோர் கூட்டம்
மணி 12:00 - 13:00: 8-10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் கருத்தரங்கு. பார்வையாளர்களாக பெற்றோர்களையும் மற்றும் விரும்பியோர்களையும் சமூகம் அளிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.