8 - 10 ஆம் வகுப்புகளுக்கான முன்னிலைப்படுத்தல் மணி 10:00 இற்கு ஆரம்பமாகும். இவ்வகுப்புகளில் மாணவர்கள் உள்ள பெற்றோர்களை இதற்கு வருகைதந்து மாணவர்களை ஊக்குவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நடைபெறும் இடம் " gamle kantine ".