புதிய தவணை 04.01.20 ஆரம்பமாகிறது. அன்று அறிவியல் நடைபெற மாட்டாது. அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கமான கூட்டம் 12:00 மணிக்கு நடைபெறும்.