திட்டமிடப்பட்ட ஒன்றுகூடலுக்கு (12.01.20)  மிகவும் குறைந்தளவு ஆட்களே ஆர்வம் காட்டியதால், அந்நிகழ்வு நடைபெறமாட்டாது .