9 ஆம் வகுப்புக்கான பெற்றோர் , மாணவர், ஆசிரியர் பட்டறை.
மணி : 09:30 - 12:00
இடம் : Gymsal