புதிய பாடசாலையாண்டு இணையவழி மூலமாக 29.08.20  சனிக்கிழமை ஆரம்பமாகும் என்பதை அறியத்தருகிறோம்.
ஆரம்பமாகும் நேரம் வகுப்புகள் ரீதியாக பின்னர் அறியத்தரப்படும்.
மற்றும், பாடசாலைக் கட்டடங்கள் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் ஒரு சில நடைமுறைப் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளைக் கண்டறிந்த பின்னர், விரைவில் பாடசாலையில் சந்திப்போம் என நம்புகிறோம்.