எதிர்வரும் சனிக்கிழமை 10/10-20 இலையுதிர்கால விடுமுறை. அன்று பாடசாலை நடைபெற மாட்டாது.