மாவீரர் நினைவாக நடாத்தப்படும் பேச்சுப்போட்டி மற்றும் ஓவியப்போட்டிகளுக்குரிய விதிமுறைகளை நீங்கள் இங்கே பார்வையிடலாம் .
பேச்சுப்போட்டி/ஓவியப்போட்டி 2020 விதிமுறைகள்