14/6-20 அன்று  இப்பாடசாலை ஆண்டு நிறைவடைகிறது. அனைவரும் அறிந்தது போல இம்முறை  இணைவழி மூலமான ஆண்டிறுதித் தேர்வுகளுடன் பாடசாலை ஆண்டு நிறைவடைகிறது. எல்லோரும் ஓர் இனிய பாதுகாப்புடன் கூடிய கோடைகால விடுமுறையைக் கழித்தபின்னர் அடுத்த பாடசாலையாண்டில்ச் சந்திப்போம்.