ஆண்டு நிகழ்வு 2023/2024

பாடசாலையாண்டு முக்கிய நிகழ்வுகள் 2023
 • புதிய பாடசாலை ஆண்டு 19.08.23 09.30
 • புதிய மாணவர் அனுமதி 19.08.23 09.30
 • வகுப்புக்கள் ஆரம்பம் 19.08.23 09.30
 • தமிழ், ஆசிரியர் கூட்டம் 19.08.23 11.30
 • அறிவியல்கல்வி ஆசிரியர் கூட்டம் 26.08.23
 • பெற்றோர் கூட்டம் VGSkole 09.09.23 11.00
 • பெற்றோர் கூட்டங்கள்-வகுப்புகள் தோறும் 09.09.23 12.00
 • திலீபன் நினைவுதினம் 30.09.23 09.30
 • இலையுதிர்கால விடுமுறை 14.10.23
 • கலைமகள்விழா 28.10.23
 • ஆசிரியர் பட்டறை
 • உறுப்பெழுத்து, ஒவியப்போட்டிகள் 11.11.23
 • பேச்சுப்போட்டி, முன்னிலைப்படுத்தல் 18.11.23
 • தமிழ் அரையாண்டுப் பரீட்சைகள் 09.12.23
 • பெற்றோர், ஆசிரியர் நத்தார் ஒன்றுகூடல் 16.12.23
 • நத்தார் விடுமுறை (வகுப்பு இல்லை) 23.12.23-30.12.23
பாடசாலையாண்டு முக்கிய நிகழ்வுகள் 2024
 • புதிய தவணை ஆரம்பம் 06.01.24 09.30
 • பொங்கல்விழா 20.01.24
 • பெற்றோர் ஆசிரியர் கூட்டம் 27.01.24 12.00
 • இல்ல விளையாட்டுக்குழு கூட்டம் 10.02.24
 • குளிர்கால விடுமுறை (வகுப்பு இல்லை) 02.03.24
 • மாணவர்க்கான உயர்கல்வி பற்றிய பட்டறை
 • (Påske) விடுமுறை (வகுப்பு இல்லை) 30.03.24
 • கலைப்பரீட்சைகள் (அறிமுறை) 06.04.24
 • அன்னை பூபதி நினைவுதினம் 27.04.24
 • புலன்மொழித்தேர்வு 11.05.24
 • பாடசாலை விடுமுறை (மாற்றம் வரலாம்) 18.05.24
 • இல்ல விளையாட்டுப்போட்டி Pinsehelg (மாற்றம் வரலாம்) 20.05.24
 • சர்வதேச தமிழ்ப்பரீட்சைகள் 01.06.24
 • இல்ல விளையாட்டுப்போட்டி (மாற்றம் வரலாம்) 08.06.24
 • கலைப்பரீட்சைகள் (செயல்முறை) 18.06.24
 • பாடசாலை விடுமுறை (கோயில் திருவிழா)

ஆண்டு நிகழ்வு 2023/2024

Scroll to Top