தேர்வுத்தாள் ஆறாம் ஆண்டு

அரையாண்டுத்தேர்வுகள் : அரையாண்டுத்தேர்வு 2010 – 2011 அரையாண்டுத்தேர்வு 2012 – 2013 அரையாண்டுத்தேர்வு 2013 – 2014 அரையாண்டுத்தேர்வு 2015 – 2016 ஆண்டிறுதித்தேர்வுகள் : அனைத்துலகத்தேர்வு 2013 அனைத்துலகத்தேர்வு 2014 அனைத்துலகத்தேர்வு 2017 அனைத்துலகத்தேர்வு 2018 அனைத்துலகத்தேர்வு 2019 அனைத்துலகத்தேர்வு 2022 அனைத்துலகத்தேர்வு 2023 ஆண்டிறுதித்தேர்வு 2010 – 2011 ஆண்டிறுதித்தேர்வு 2011 – 2012